Slider

کیت شناسایی سریع کیفی آنتی ژن کرونا ویروس

کاربري کیت تشخیص آنتی ژن کرونا ویروس :

این تست براي تشخیص کیفی آنتی ژن پروتئین نوکلئوکپسید ویروس 2-CoV-SARS در افراد مظنون به بیماري کووید19است. نمونه آن توسط سوآب مخصوص از مخاط نازوفارنکس اخذ می شود. کیت سریع آنتی ژن جهت کاربري حرفه اي می باشد.

معرفی ویروس کرونا :

ویروسهاي کرونا، گروه بزرگی از ویروسها هستند که میتوانند حیوانات و انسان را آلوده کنند. 2-CoV-SARS نام گروهی از کرونا ویروس ها است که در دسامبر 2019 ،به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته است.

بیماري تنفسی ناشی از این ویروس، (19-COVID ) نامگذاري شده است. تب، خستگی و سرفه هاي خشک، رایجترین علائم ابتلا به بیماري 19-COVID هستند.

روش هاي مختلف آزمایشگاهی براي تشخیص ابتلا به 2-CoV-SARS ایجاد شده است که بر اساس نمونه برداري از مخاط می باشد. یکی از این روش ها کیت شناسایی آنتی ژن است که در آن از نمونه هاي مخاط براي شناسایی ویروس 2-CoV-SARS استفاده می شود.

اصول تست:

تست سریع آنتی ژن یک روش ایمونوکروماتوگرافی جریان جانبی است که براي شناسایی آنتی ژنهاي نوکلئوکپسید ویروس 2-CoV-SARS کاربرد دارد. نوار داخل کاست شامل بخش هاي فوق است: الف) پد نمونه ب)پد کنژوگه پ) پد نیتروسلولز ت) پد جاذب. چنانچه نمونه مخاطی اخذ شده از نازوفارنکس داراي آنتی ژن اختصاصی 2-CoV-SARS باشد،

توسط محلول استخراج از ویروس جدا شده و در زمان عبور از بخش هاي مختلف نوار، پس از نشاندار شدن با نانوذرات طلا، به آنتی بادي هاي متقابل خود که بصورت یک خط باریک در سطح نیترو سلولز تثبت شده اند، متصل شده و خط رسوب بنفش رنگ ایجاد می کند.

محتویات کیت:

الف) موارد مورد نیاز که در جعبه کیت موجود می باشد:

– 20 غلاف آلومینیومی هر یک حاوي یک عد کاست، 1 عدد نم گیر

– 20 عدد سوآب داکرون نازال

– 1 کیسه زیپ کیپ واجد 10 تیوپ درپیچ دار که هر یک حاوي

4/0 میلی لیتر محلول استخراج است.

– یک برگ روش کار

ب) موارد مورد نیاز که در جعبه کیت ارائه نشده است:

– پیپت پاستور یا سمپلر 50 تا 100 لاندا (همراه با تیپ مربوطه)

– الکل 70 درصد

– ظرف امحاء براي سوآب ها و کاست مصرف شده

– ساعت یا تایمر

شرایط نگهداري و پایداري کیت تشخیص کرونا ویروس:

– کیت را به صورت بسته بندي شده بین 8 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداري کنید.

– کیت در شرایط ذکر شده از تاریخ تولید به مدت 2 سال قابل استفاده است.

– کیت را در فریزر قرار ندهید.

جمع آوري و نگهداري نمونه:

– نمونه با سوآب داکرون اخذ می شود

– نمونه برداري از نازوفارنکس در اولویت می باشد(در صوتی که امکان نمونه برداري از

نازوفارنکس نبود از اروفانکس نمونه برداري از انجام شود).

– در دماي 15 تا 30 درجه سانتی گراد از محلول استخراج و کاست استفاده کنید.

– به بخش جاذب ابتدایی سوآب دست نزنید

– پس از نمونه برداري، در انتقال سوآب به تیوپ حاوي محلول استخراج، وقفه ایجاد نکنید

(از نمونه تازه اخذ شده استفاده کنید)

جمع آوري نمونه از مسیر بینی (نازوفارنکس):

– چنانچه کانالهاي بینی فرد نمونه دهنده از مخاط پر می باشد قبل از نمونه گیري به وي یادآوري کنید که آنرا با دستمال کاغذي یا آب جاري تمیز کند.

– از انجام جراحی بینی، کوتر کردن (سوزاندن) عروق بینی یا سابقه خون دماغ (اپیستاکسی) قبل از نمونه برداري مطلع شوید.

– نمونه آزمایش را بلافاصله پس از جمع آوري آزمایش کنید.

– سوآب را از غلاف آن خارج کنید:

– سوآب را از مسیر بینی وارد کنید تا جائیکه مقاومت ایجاد شود یا فاصله معادل آن از گوش تا سوراخ بینی طی شده باشد.

– در صورت انسداد نسبی یکی از مسیرهاي بینی، از کانال دیگر استفاده کنید (سوآب را تحت فشار زیاد وارد کانال بینی نکنید)

– به آرامی 3 تا 5 بارسوآب را بچرخانید:

– سوآب را در حال چرخاندن به آرامی خارج کنید:

– سوآب را (چنانچه به خون آلوده نشده باشد) به آرامی از سمت جاذب آن، به داخل تیوپ محلول استخراج، وارد کنید.

 روش کار :

پس از نمونه گیري با سوآب، درب تیوپ حاوي محلول استخراج را باز کنید و سپس سوآب را (بلافاصله پس از نمونه برداري) از سر جاذب در این تیوپ وارد کنید. سوآب را در

محلول داخل تیوپ چرخانده و به دیواره تیوپ فشار دهید این عمل را چندین بار تا یک دقیقه تکرار کنید بطوریکه محتویات سر جاذب سوآب، در محلول داخل تیوپ تخلیه و تزریق شود.

– پس از یک دقیقه سوآب را پس از فشردن به دیواره تیوپ، به آرامی از آن خارج کرده و در ظرف امحاء قرار دهید.

سپس 50 میکرولیتر از محلول داخل تیوپ را با استفاده از سمپلر آزمایشگاهی (یا یک قطره توسط پیپت پاستور) از بخش غیر مخاطی آن برداشت کرده و بداخل چاهک S کاست بچکانید.

در ادامه حدود 1 تا 2 دقیقه صبر کنید تا نمونه بتدریج جذب نوار در چاهک TC شود. کاست را در حالت افقی قرار دهید و براي بررسی آن20 دقیقه صبر کنید.

– اگر تا 30 ثانیه حرکت نمونه را در بخش میانی کاست مشاهده نکردید (این امر می تواند ناشی از مخاط غلیظ در نمونه باشد) یک قطره غیر مخاطی دیگر از نمونه به چاهک S بچکانید.

تفسیر نتایج کیت تشخیصی کرونا:

در صورت عدم تشکیل خط تست (T (مطابق شکل زیر (پس از تایید تشکیل خط کنترل C ،( نتیجه تست منفی است و نشان دهنده عدم شناسایی آنتی ژن اختصاصی ویروس است.

در صورت تشکیل خط تست (حتی کم رنگ) مطابق تصویر زیر (پس از تایید تشکیل خط کنترل C ،(نتیجه مثبت است و نشان دهنده وجود آنتی ژن اختصاصی ویروس 2-COV-SARS می باشد. در صورت عدم تشکیل خط کنترل (C ، (بطور کلی تست قابل قبول نیست و باید تکرار گردد.

هشدارها:

– نمونه برداري از نازوفارنکس در اولویت است تنها در مواردي از حلق نمونه برداري کنید که فرد نمونه دهنده قادر به همکاري نیست.

– روش کار باید قبل از شروع کار کاملاً خوانده شود (عدم رعایت دستورالعمل ها باعث نتایج نامعتبر می شود)

– آزمایش را در محلی که جریان هواي شدید دارد، انجام ندهید(در مجاورت پنکه برقی یا تهویه مطبوع قوي انجام ندهید)

– براي نمونه برداري، از سوآب دسته چوبی و داراي الیاف پنبه اي استفاده نشود.

– کاست باید بلافاصله پس از باز شدن، مورد استفاده قرارگیرد.

– سوآب نازوفارنکس را که با خون آلوده شده است (در اثر نمونه گیري از مجراي بینی)، در تیوپ محلول استخراج وارد نکنید

– نتیجه آزمون را 20 دقیقه پس از اضافه کردن محلول استخراج به کاست بررسی کنید(نتیجه بعد از 30 دقیقه قابل استناد نیست)

– این کیت براي نمونه هایی که قبلا جمع آوري یا از محل دیگري انتقال یافته است، مناسب نیست.

– از هیچ بخش کیت استفاده مجدد نکنید (یکبار مصرف است).

محدودیت های تست تشخیص کویید 19:

– نتایج منفی کاذب ممکن است در بیمارانی که دوزهاي بالایی از بیوتین (بیش از 10 میلی گرم در روز) مصرف می کنند، ایجاد شود.

– نتایج منفی کاذب ممکن است در افرادي که قبل از نمونه گیري میوه یا آب میوه اسیدي (مانند پرتقال یا نارنگی) مصرف کرده اند ایجاد می شود.

– در صورت غلظت بسیار زیاد آنتی ژن هدف، ممکن است نتایج منفی کاذب رخ دهد (اثرهوك)

– این کیت نمی تواند بیماري هاي ناشی از سایر عوامل بیماري زاي ویروسی را تشخیص دهد.

نکات ایمنی کیت تشخیص سریع کرونا ویروس:

– در هنگام نمونه گیري از وسایل ایمنی فردي مانند دستکش نیتریل یا لاتکس، ماسک و شیلد (محافظ) صورت استفاده کنید.

– از خوردن ، آشامیدن ، یا سیگار کشیدن در محلی که نمونه ها و محتویات کیت استفاده می شود، خودداري کنید.

– محتویات استفاده شده را به عنوان زباله هاي زیستی خطرناك دور بریزید و پروتکل هاي دفع زباله هاي عفونی را رعایت کنید.

– اگر محلول استخراج با پوست یا چشم تماس پیدا کرد، با مقادیر زیادي آب شستشو دهید.

– محلول استخراج حاوي سدیم آزید است که در صورت استنشاق، بلعیدن یا قرار گرفتن در معرض پوست، مضر هستند.

نتایج ارزیابی ارزش تشخیصی:

– ارزش تشخیصی کیت شامل حسایت، دقت و ویژگی طی آزمون هاي انجام شده، به شرح زیر تعیین گردید

– براي تعداد 91 فرد مراجعه کننده براي انجام تست PCR طی یک ماه، همزمان تست آنتی ژن نیز انجام شد و نتایج زیر بدست آمد:

الف) درصد تطابق نتیجه مثبت با روش PCR : 2/88 %ب) درصد تطابق نتیجه منفی با روش PCR : 6/98%

پ)حساسیت: 2/88 %ت)دقت: 7/96 %ث) ویژگی: 6/98%

ویدیو آموزش استفاده از کیت

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت شناسایی سریع کیفی آنتی ژن کرونا ویروس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال