درمان فوری بیماری کرونا !

آیا درمان فوری و قطعی برای ویروس کرونا وجود دارد؟